31/03/2017 - 05:28

HĐND tỉnh bàn và thông qua 19 nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề

TTH - Diễn ra ngày 31/3, chương trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ bàn và dự kiến thông qua 19 nghị quyết quan trọng.

Phần lớn các nghị quyết liên quan đến các chế độ chính sách và mức thu một số loại phí. Đáng chú ý là nghị quyết quy định về một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo tờ trình, chính sách này được thực hiện theo hướng áp dụng mức ưu đãi cao nhất cho nhà đầu tư trong khung quy định của pháp luật hiện hành, vận dụng kịp thời các hỗ trợ tốt nhất theo quy định của Nhà nước nhằm kêu gọi đầu tư, thu hút tối đa các nguồn lực của toàn xã hội để thực hiện các dự án đầu tư phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội...

HĐND tỉnh cũng sẽ thông qua nghị quyết thành lập các đoàn công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016; kết quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP