Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

07/07/2016 - 06:11

Hiến kế để sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

TTH - Sáng 6/7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các đơn vị, ban, ngành trên địa bàn TP. Huế.

Trong thời gian 1 ngày, ngoài nghiên cứu những nội dung cơ bản văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng như: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020); tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy Huế, các học viên sẽ viết bài thu hoạch, đề xuất, kiến nghị, hiến kế để Thành ủy, lãnh đạo thành phố có những quyết sách phù hợp, tập trung lãnh, chỉ đạo, điều hành trong công tác Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP