01/11/2015 - 16:28

Hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi

TTH - Năm 2015, kinh tế trang trại huyện Quảng Điền có những bước phát triển.

Đến nay, toàn huyện có 69 trang trại (36 trang trại ở vùng cát, 33 trang trại ở vùng đất thục nội đồng), gồm 35 trang trại chăn nuôi, 25 trang trại tổng hợp, 9 trang trại nuôi trồng thủy sản và 400 gia trại chăn nuôi.

Các trang trại lớn đã hình thành được chuỗi liên kết trong chăn nuôi; trong đó có 26 trang trại đạt tiêu chí trang trại theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP