06/09/2016 - 06:26

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức Học viện Hành chính Quốc gia

TTH.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trên cơ sở xác định lại chức năng, nhiệm vụ, đối tượng đào tạo của Học viện và nhu cầu của xã hội, phù hợp với vị trí, tính chất là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, bảo đảm đúng vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo nguồn nhân lực cho nền hành chính của đất nước.

Đồng thời phải xác định rõ vị trí của từng đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Học viện, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ phải nghiên cứu, làm rõ quan hệ về phạm vi và đối tượng đào tạo giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ Hà Nội, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo; tổ chức Tạp chí Quản lý nhà nước theo hướng phục vụ tốt công tác nghiên cứu và giảng dạy của Học viện, phù hợp với Quy hoạch báo chí.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP