Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

19/07/2016 - 05:57

Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ.

Theo thông báo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ làm rõ căn cứ xây dựng quy định về vị trí, chức năng và tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia.

Đồng thời nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy Học viện Hành chính Quốc gia theo hướng thu gọn đầu mối các đơn vị trực thuộc; bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia và phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

Bộ Nội vụ hoàn thiện Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2016.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP