26/02/2016 - 17:54

Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo

TTH - Sáng 26/2, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và ký giao ước thi đua năm 2016.

Năm 2016, Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ quan trọng; trong đó, tập trung nắm vững tình hình thời sự và tư tưởng; đấu tranh, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng; đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội còn khó khăn... Trên cơ sở những nhiệm vụ đề ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cấp hội cùng nhau ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP