24/09/2014 - 08:55

Hơn 197 tỷ đồng phát triển cây cao su tiểu điền huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020

TTH.VN - Bình quân mỗi năm, A Lưới trồng mới 272,3 ha cao su

Ngày 22/9, UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển cây cao su tiểu điền huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020.

Đề án nhằm phát triển cây cao su tiểu điền trên địa bàn huyện A Lưới phù hợp với quy hoạch nhằm góp phần phát triển kinh tế hàng hóa, tạo việc làm, tăng thu nhập, giúp thoát nghèo bền vững, từng bước vươn lên làm giàu; góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Diện tích quy hoạch là 6.244,6ha, gồm diện tích đã trồng 2003-2013 là 1.314 ha, kế hoạch trồng mới giai đoạn 2014 – 2020 là 1.906 ha, bình quân mỗi năm trồng mới 272,3 ha. Chăm sóc 892,9 ha đã trồng từ năm 2008 đến 2013 cho đến lúc đưa vào thu hoạch, đồng thời chăm sóc diện tích trồng mới từ năm 2014 đến 2019 trong thời gian thực hiện đề án.

Tổng khai toán thực hiện đề án là 197,9 tỷ đồng, trong đó đầu tư trồng mới 46,3 tỷ đồng, đầu tư chăm sóc 151,6 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh, Ngân sách huyện và Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, vốn vay ngân hàng và vốn tự có của dân.

Về chính sách, sẽ áp dụng các chính sách hiện hành về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ cho người dân trồng mới cây cao su và chăm sóc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn huyện A Lưới.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP