Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

06/01/2015 - 22:02

Hơn 48,7 tỷ đồng hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi

TTH - Năm 2014, tổng kinh phí 8 chương trình, chính sách, dự án đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh hơn 48,7 tỷ đồng (chưa tính kinh phí thẻ BHYT).

Cụ thể, Chương trình 135 hỗ trợ 26,6 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ phát triển sản xuất; chính sách định canh, định cư với kinh phí 18,1 tỷ đồng bố trí 5 điểm định canh định cư và hỗ trợ trực tiếp cho người dân khai hoang; chính sách vay vốn với 1,29 tỷ đồng, phân bổ cho các huyện với 183 hộ được hưởng; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đã cấp 5 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn kinh phí là 1,71 tỷ đồng với 6.097 hộ được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ chế độ người có uy tín kinh phí 557 triệu đồng cho 172 người có uy tín; hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số là 1.738 triệu đồng cho 189 sinh viên; ngoài ra, chính sách hỗ trợ về khám, chữa bệnh cho 38.569 người nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT. Các chính sách này góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng dân tộc, miền núi, nhất là công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả cao, với 11,42%, cận nghèo là 10,66%.                                   

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP