Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

03/08/2021 - 06:45

Hướng dân vận về cơ sở

TTH - Với tinh thần “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” theo Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, công tác dân vận tỉnh Thừa Thiên Huế đã được quan tâm đẩy mạnh.

Bác sĩ quân y khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao. Ảnh: Hoàng Phước

Với vai trò chủ trì tham mưu cho BTV Tỉnh ủy về công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy (BDVTU) đã chủ động xây dựng triển khai tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm; đáng chú ý là đã tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều chủ trương quan trọng của Đảng về công tác dân vận; ban hành Chương trình của BDVTU thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về công tác dân vận; tham mưu triển khai nhiệm vụ và các văn bản về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS); hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, kịp thời theo dõi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong quan hệ với Nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về thực hiện công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý các  phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy.

Thời gian qua, BDVTU đã rất quan tâm trong việc vận động người dân bàn giao, giải phóng mặt bằng dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống Kinh thành Huế và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo thực hiện QCDCCS gắn với công tác dân vận chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính; vận động thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, tăng cường công tác đối thoại với công dân. Lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã có nhiều nỗ lực tích cực bám sát địa bàn, làm tốt công tác dân vận theo chức năng của tổ chức mình để góp phần vào mục tiêu chung của tỉnh.

Đặc biệt, với tinh thần hướng về cơ sở, nhằm nắm bắt sâu sát thực tiễn công tác dân vận của các cấp tiến đến tham mưu cho Thường trực, BTV Tỉnh ủy các văn bản chuyên đề lĩnh vực dân vận ngay từ đầu nhiệm kỳ, BDVTU đã tiến hành làm việc với BDV các huyện, thị, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác hội quần chúng; thực hiện các nội dung khảo sát, giám sát về công tác dân vận theo chương trình công tác và chương trình của Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của tỉnh như: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo đối với BTV Thị ủy Hương Thủy; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp đối với BTV Huyện ủy Phú Vang; triển khai các đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh tại Quảng Điền, Nam Đông...

BDVTU cũng đã tiến hành rà soát, đánh giá việc tổ chức thực hiện và xây dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới với các ban, ngành liên quan; thực hiện tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 với Ban Dân tộc tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế. Thường xuyên tổ chức theo dõi, báo cáo tình hình Nhân dân đối với Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo dõi, nắm tình hình tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh; tình hình đại hội các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhằm “tăng cường và đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận của Đảng. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo” như Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã xác định, “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác dân vận của Đảng”, BDVTU xác định công tác dân vận thời gian tới cần tiếp tục chú trọng việc quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội về công tác dân vận gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.

Trong đó, thường xuyên sâu sát, chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Hướng mạnh công tác dân vận về cơ sở là một trong những điều kiện tiên quyết góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021.

Hương Thủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP