07/12/2017 - 20:59

Hướng dẫn xét khen thưởng thành tích công tác năm 2017

TTH - Giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh có cơ sở xét danh hiệu thi đua và khen thưởng thành tích công tác năm 2017 là mục đích buổi tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua – khen thưởng do Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức ngày 7/12.

Theo đó, đối với các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và công ty, doanh nghiệp; các huyện, thị xã và TP. Huế, số lượng đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” không quá 10% trên tổng số cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Biên bản và kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng phải có số phiếu đồng ý của các thành viên Hội đồng từ 90% trở lên…

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP