Kinh tế Kinh tế

13/10/2016 - 10:29

THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI:

Hướng đến sự minh bạch, dễ hiểu

TTH - Từ đầu năm 2016 đến nay, nhiều chính sách thuế mới được ban hành với phương châm hướng đến sự minh bạch, dễ hiểu và dễ thực hiện nhằm mang lại hiệu quả tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế (NNT) trên địa bàn.

Những chính sách thuế mới bao gồm quản lý thuế, thuế giá trị gia tăng (GTGT), hoàn thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài và người Việt Nam làm việc tại cơ quan quốc tế tại Việt Nam; hay đăng ký thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho NNT. Để giúp các DN và NNT nắm bắt các thông tin cần thiết cũng như hiểu rõ các chính sách thuế mới, Cục Thuế đã tổ chức các khóa tập huấn và phổ biến nội dung.

Có hiệu lực từ ngày 1/7 và là một trong những chính sách thuế được nhiều người quan tâm, đó là Luật thuế GTGT, TTĐB và quản lý thuế. Trong đó, bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT, bao gồm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; vận chuyển hành khách công cộng theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông; sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến thành sản phẩm khác nhưng tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản. Ngoài ra, chính sách thuế mới có sửa đổi, bổ sung đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT, đó là cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Thực thi từ ngày 15/8, thủ tục miễn thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam quy định chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, cơ quan, tổ chức tiến hành nộp hồ sơ miễn thuế tại Cục thuế tỉnh. Hồ sơ miễn thuế bao gồm xác nhận chuyên gia nước ngoài và đề nghị miễn thuế TNCN của cơ quan chủ quản; quyết định phê duyệt chương trình, dự án viện trợ phi Chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; văn kiện chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo hướng dẫn, cơ quan thuế ban hành xác nhận miễn thuế TNCN hoặc thông báo về việc không đủ điều kiện được miễn thuế.

Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của DN từ việc thực hiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận ưu đãi sản xuất đối với lĩnh vực này. Giấy xác nhận ưu đãi là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN, trong đó mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ NNT, Cục Thuế tỉnh - Âu Thị Nguyệt Liên cho biết: “Từ đầu năm 2016 đến nay nhiều chính sách thuế mới được ban hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN và NNT. Các thông tin về chính sách đã được cơ quan thuế chuyển tải tuyên truyền qua các kênh thông tin nhằm hỗ trợ NNT nắm bắt chính sách thuế kịp thời, nhanh chóng, qua đó  NNT có thể tìm kiếm thông tin chính sách thuế mới 2016 trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế tỉnh được tập hợp thành hệ thống để DN và NNT có thể tiếp cận dễ dàng, thuận tiện.”

Thanh Hương

Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Điều 3. Nguyên tắc quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

1. Người nộp thuế thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng tự xác định số tiền thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế, khai đề nghị hoàn thuế, lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 59 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 (sau đây gọi là Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11) và khoản 18 Điều 1 Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế (sau đây gọi là Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 1, Điều 1, Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13; Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 (sau đây gọi là Luật số 106/2016/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Cơ quan thuế ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết, quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng và thực hiện kết nối, trao đổi thông tin với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế.

(còn tiếp)

Khánh Thư (giới thiệu)

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP