Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/12/2016 - 14:16

Hương Thủy nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng

TTH - Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được Thị ủy Hương Thủy đặc biệt coi trọng trong công tác xây dựng Đảng và gắn với cuộc đấu tranh phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Năm 2016, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy và các cấp ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 18 tổ chức đảng và 6 đảng viên, giám sát 12 tổ chức đảng và 2 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thị ủy và UBKT đảng ủy cơ sở tiến hành kiểm tra 22 tổ chức đảng và 119 đảng viên, giám sát 14 tổ chức đảng và 1 đảng viên. Cũng trong năm 2016, Thị ủy nhận được 7 đơn thư kiến nghị, khiếu nại và tố cáo. Điều đáng ghi nhận, việc kiểm tra và giám sát được thực hiện với tinh thần nhập cuộc quyết liệt, kiên quyết không để tình trạng “đánh trống bỏ dùi” mà nhanh chóng có ngay các biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời.

Qua kiểm tra, giám sát, Hương Thủy phát hiện và xử lý kỷ luật dứt điểm 13 trường hợp, với các hình thức: khiển trách 4 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp, cách chức bí thư chi bộ 1 trường hợp, khai trừ khỏi Đảng 1 trường hợp với các nội dung vi phạm về chính sách DS-KHHGĐ, tư cách đạo đức của người đảng viên, nội quy và quy định của ngành, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Riêng các đơn thư, Ban Thường vụ Thi ủy đã kịp thời chỉ đạo UBKT Thị ủy tiến hành kiểm tra, xác minh, nắm tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đối với những trường hợp không đúng thẩm quyền, tiến hành chuyển ngay cho đơn vị liên quan.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng bộ và cơ sở Đảng trực thuộc triển khai có hiệu quả. Nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện những sai phạm, giúp tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát phát huy ưu điểm, có biện pháp khắc phục khuyết điểm, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Công tác xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm bảo đảm đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục quy định, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thị xã Hương Thủy cùng các tổ chức đảng trực thuộc được nâng cao. Phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời và sâu sát của Đảng bộ, Hương Thủy huy động được nhiều nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và đạt được những kết quả đáng tự hào trong phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất ước thực hiện 15.844 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 14,2% so với năm 2015. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến; quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; chính trị - xã hội ổn định.

Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) ban hành Nghị quyết 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 - NQ/TW được xem nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nói riêng ở Đảng bộ thị xã Hương Thủy.

Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Hương Thủy xác định nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất, trước hết là các đồng chí trong cấp ủy và ban thường vụ cấp ủy; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đề cao pháp luật của Nhà nước; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của Nhân dân.

Vận dụng Nghị quyết 04 - NQ/TW vào công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, Đảng bộ Hương Thủy tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền; xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp vi phạm kỷ luật đảng để chủ động ngăn ngừa và giáo dục cán bộ, đảng viên; chú trọng việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát và giúp đỡ, tạo điều kiện cho tổ chức đảng và đảng viên vi phạm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; thường xuyên gắn công tác kiểm tra, giám sát với việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động khảo sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên nhất là những nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại để kiểm tra ngăn ngừa, hạn chế vi phạm.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP