28/11/2018 - 08:29

Kết luận về việc kiểm định chất lượng Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế

TTH - Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình...

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về Qui định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

Căn cứ Công văn số 8764/UBND-XD ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v/v khẩn trương thực hiện phương án di dời dân cư ra khỏi khu nhà đất tại số 48 Chi Lăng, thành phố Huế;

Căn cứ Báo cáo số 391/PTQĐ ngày 04/10/2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế (Đơn vị quản lý nhà ở): Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế kiểm định hiện trạng nguy hiểm cấp D không đảm bảo an toàn sử dụng;

Căn cứ Báo cáo Kiểm định đánh giá chất lượng công trình: Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế số 165/KD/GDH ngày 28/12/2017 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế,

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng kết luận như sau:

1. Đồng ý với kết quả Kiểm định đánh giá chất lượng Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế tại Báo cáo số 165/KD/GDH ngày 28/12/ 2017 của Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Thừa Thiên Huế. Cụ thể như sau:

- Công trình nguy hiểm cấp D gồm: Nhà số 1, Nhà số 2, Nhà số 3, Nhà số 4;

- Kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm được tổng hợp tại Phụ lục đính kèm văn bản này.

2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, khai thác, sử dụng kết quả đánh giá chất lượng Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế; chịu trách nhiệm cung cấp bản sao kết quả kiểm định này cho đối tượng có nhu cầu theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng; tổ chức thực hiện các nội dung liên quan theo qui định.

Trên đây là kết luận của Sở Xây dựng về kết quả kiểm định chất lượng Khu nhà 48 Chi Lăng, thành phố Huế. Sở Xây dựng thông báo để các chủ sở hữu, đơn vị quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện theo qui định.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đại Viên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP