Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/03/2019 - 20:11

Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 200 đảng viên mới

TTH.VN - Ngày 29/3, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới.

.

Ông Trần Văn Thành, UVTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐH Huế phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019 được tổ chức từ ngày 29/3 đến 5/4, có 199 đảng viên mới tham gia.

Các đảng viên mới được phổ biến 10 chủ đề: Xây dựng Đảng về đạo đức; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường.

Tin, ảnh: T.H

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP