Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

21/05/2019 - 19:56

Khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ khống chế dịch tả lợn châu Phi

TTH - Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Chỉ thị số 35-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Báo Thừa Thiên Huế xin trân trọng giới thiệu toàn văn của Chỉ thị.

Thực hiện Chi thị 34-CT/TW, ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi; Ban Thường vụ Tinh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân tuân thủ hướng dẫn phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi của các cơ quan chuyên môn. Quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất để bảo đảm an sinh xã hội, an ninh nông thôn.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, Mặt trặn Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, bảo đảm nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh gắn với bảo vệ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn, tránh gây hoang mang trong xã hội.

3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm kinh phí, các nguồn lực, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi, các dịch bệnh động vật nói chung và nhanh chóng kiểm soát lây lan; hỗ trợ kịp thời cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch. Kiện toàn, củng cố hệ thống thú y các cấp theo đúng quy định của Luật Thú y, tăng cường năng lực thú y các cấp đủ sức thực thi nhiệm vụ.

Chuẩn bị tốt các điều kiện khôi phục chăn nuôi lợn ngay sau khi dịch bệnh được khống chế. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc khác, gia cầm, thủy sản để bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Tổ chức rút kinh nghiệm đợt phòng, chống vừa qua để chủ động phát hiện sớm thông tin kịp thời và có biện pháp sẵn sàng phòng, chống các loại dịch bệnh khác có thể xảy ra đối với cây trồng, vật nuôi.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về bệnh dịch tả lợn châu Phi. Động viên các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị chủ động tham gia tích cực vào công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ kinh phí, phương tiện, vật chất kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong việc phòng, chống dịch bệnh; giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại nặng nề trong đợt dịch bệnh này.

5. Cấp ủy các cấp mà trực tiếp là bí thư cấp ủy phải trực tiếp về cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức phòng, chống, khống chế dịch. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để dịch bệnh lây lan trên diện rộng tại địa phương, đơn vị do mình phụ trách.

6. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tinh ủy.

Chỉ thị này phổ biến đến các chi bộ, đảng viên.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Đã ký

BÙI THANH HÀ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP