Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

03/02/2012 - 06:07

Khởi đầu của một quyết tâm lớn

TTH - 82 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đánh đổ và xóa bỏ vĩnh viễn chế độ phong kiến, thực dân, đế quốc, đưa dân tộc thoát khỏi thân phận nô lệ, vươn lên làm chủ đất nước. Tám mươi hai mùa xuân là một bài ca lịch sử hào hùng, những bài ca vang lên từ mỗi trái tim ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, ca ngợi Tổ quốc, dân tộc Việt Nam anh hùng. Trong đó, Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức làm nên những thắng lợi vĩ đại cho dân tộc. Cả đất nước hôm nay đang vững bước tiến lên xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như Nghị quyết đại hội XI của Đảng đề ra.

Lịch sử 82 năm qua của dân tộc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tương lai của đất nước lại càng trông đợi vào sự chèo lái vững vàng của Đảng. Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương (khóa XI) đã bàn và quyết định Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đây là nội dung nằm trong chương trình toàn khóa nhưng lại đúng vào dịp kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng là dịp để Đảng khẳng định trước dân tộc: Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn mình để ngày càng xứng đáng hơn với vai trò lãnh đạo cách mạng mà nhân dân tin tưởng giao phó.

Trong quá trình vận hành và phát triển của Đảng, có những mắc xích đã bị thời cuộc tác động làm hoen rỉ. Nghị quyết TW4 (khóa XI) đã chỉ ra thực trạng và nguyên nhân sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đòi hỏi Đảng phải nhanh chóng tự chỉnh đốn để nâng cao sức chiến đấu, nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; làm cho những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp ngày càng được phát triển trong quá trình mở cửa, hội nhập. Đó cũng là những vấn đề thật sự bức thiết cho sự phát triển đất nước trước mắt và lâu dài; là khát khao, mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Để tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, NQTW4 (khóa XI) đã đề ra một loạt giải pháp mạnh, có tính đột phá, đó là làm rõ những nguyên nhân, trở ngại chính trong việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết của Đảng; các cấp phải gương mẫu, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết dứt điểm và thông báo công khai để nhân dân biết những vụ việc vi phạm nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc; sàng lọc đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị, chuẩn bị cho quy hoạch nhiệm kỳ tới; thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn trong các kỳ họp Ban Chấp hành các cấp; đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia lấy phiếu để từ đó có biện pháp sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản gắn liền với công khai ở nơi công tác và nơi cư trú; thí điểm giao quyền cấp trưởng có trách nhiệm lựa chọn, giới thiệu để bầu cử, bổ nhiệm cấp phó; chấn chỉnh tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; xây dựng, ban hành một số chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; xây dựng cơ chế, chính sách mới để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, phát huy dân chủ thực sự, thực hiện công khai, minh bạch; khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, chống đặc quyền, đặc lợi, gắn với tinh giản biên chế thật sự; sớm ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI); chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan truyền thông, báo chí; quản lý có hiệu quả hoạt động báo chí theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; thực hiện quy định chế độ giáo dục, bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo; cán bộ chủ chốt cấp uỷ đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời... Một loạt giải pháp mạnh trên đây là nhằm nhanh chóng khắc phục sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Thiết thực chào mừng sinh nhật Đảng lần thứ 82, Đảng ta đã mở đầu cho năm mới 2012 bằng một Nghị quyết về xây dựng Đảng được Ban Chấp hành Trung ương thông qua cuối năm 2011 là sự khởi đầu của một quyết tâm lớn cho một mùa xuân mới. Quyết tâm đó đang được toàn Đảng, toàn dân cổ vũ, đòi hỏi, tin tưởng và kỳ vọng sẽ biến thành hiện thực, sớm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống.

Báo Thừa Thiên Huế
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP