10/12/2018 - 20:36

Khối thi đua các cơ quan Đảng: Hạn chế tối đa sử dụng xe công

TTH - Kết quả nổi bật của 10 đơn vị Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2018 tại hội nghị tổng kết diễn ra chiều 10/12 là đã chủ động xây dựng kế hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng cơ quan, đơn vị.

trên lĩnh vực phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các cơ quan đã thực hiện tốt chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo quy định; thực hiện nghiêm túc chi tiêu nội bộ và quản lý, sử dụng tài sản công. Các phong trào nổi bật làm lợi hàng trăm triệu đồng được cán bộ, công chức hưởng ứng tích cực như: tăng cường sử dụng văn bản điện tử thay văn bản giấy; hạn chế đến mức tối đa sử dụng xe công; tiết kiệm hội họp, mua sắm tài sản công…

Về nhiệm vụ năm 2019, các thành viên Khối thi đua các cơ quan Đảng sẽ tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP