02/06/2021 - 10:04

Kiểm soát, quản lý chặt chẽ chất thải, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19

TTH.VN - Ngày 2/6, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc tăng cường các giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ chất thải, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công tác phân loại, thu gom rác thải góp phần phòng chống dịch bệnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, vận chuyển, lưu giữ, và xử lý chất thải theo đúng quy định.

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường giám sát công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại địa phương, đảm bảo thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLTBYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chi đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý.

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế thực hiện công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý triệt để khối lượng rác thải y tế, nguy hại thuộc trách nhiệm được giao quản lý, xử lý đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

Công văn cũng nêu rõ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiểm tra và yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện, đảm bảo xử lý triệt để rác thải y tế, nguy hại, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định chung và chỉ đao của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn nêu trên.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP