Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch

Trong dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP từ 9-10%; GRDP bình quân đầu người từ 2.670 – 2.760 USD.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP