Giảm một số loại phí kinh doanh vận tải

Giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP