Kinh tế Khoa học - công nghệ

Công nghệ số là nền tảng quan trọng phát triển du lịch

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phát triển du lịch hiện nay là một trong những yếu tố sống còn.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP