Kinh tế Khoa học - công nghệ

Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số năm 2022

Mục tiêu đến năm 2025, 100% hoạt động quản lý nhà nước các cơ quan từ cấp thành phố đến cấp phường sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP