Kinh tế Khởi nghiệp

Thúc đẩy phát triển sản phẩm truyền thống địa phương

Đối tượng tham gia chương trình là các startup về lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, sản phẩm truyền thống...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP