Kinh tế Khởi nghiệp

Có cơ chế, môi trường, startup ngại gì không phát huy

Từ khi triển khai Đề án 844 (Đổi mới sáng tạo quốc gia), đến nay, bên cạnh hưởng lợi từ những chương trình, dự án cấp bộ ngành...

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP