16/08/2016 - 20:56

Mỗi địa phương phải xây dựng một mô hình cụ thể

TTH - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung tại hội nghị giao ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tỉnh năm 2016, diễn ra tại A Lưới sáng 16/8.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” trên địa bàn tỉnh năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 đã được quan tâm, chú trọng, gắn với nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, góp phần tác động lớn đến việc nâng cao đời sống văn hóa cơ sở. Hiện tại, toàn tỉnh có 60 nhà văn hóa cấp xã, phường, thị trấn trên tổng số 152 xã, phường, thị trấn (đạt 39,47%); 798 nhà văn hóa cấp thôn, tổ dân phố trên tổng số 1.490 thôn, tổ dân phố (đạt 53,55%)...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung lưu ý các địa phương, ban, ngành hữu quan cần đổi mới phương pháp, cách thức và phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện phong trào phù hợp với tình hình. Tập trung chỉ đạo việc triển khai xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Lồng ghép có hiệu quả các phong trào ở cơ sở vào phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Đặc biệt là nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Mỗi địa phương phải xây dựng một mô hình cụ thể, chú trọng huy động mọi nguồn lực để thực hiện phong trào, gắn việc thực hiện phong trào với công cuộc xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng đến việc huy động đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở...

BÁ TRÍ

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP