Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

27/03/2016 - 18:35

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

Mức độ hài lòng của tổ chức, công dân là thước đo hiệu quả

TTH - Với sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 đã hoàn thành, đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực, tạo được hiệu ứng lan tỏa trong các cơ quan quản lý Nhà nước, trong Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh sẽ tập trung cải cách thể chế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ then chốt

Xác định là nhiệm vụ then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội, ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác CCHC đã tiếp tục được tập trung chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC luôn được ban hành kịp thời. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc công bố và niêm yết công khai đầy đủ những thủ tục hành chính (TTHC) mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ. Đến nay, toàn tỉnh có 1.730 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị, địa phương. Các TTHC đã được nâng lên thành dịch vụ công trực tuyến, với 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2; 68 dịch vụ mức độ 3 và 23 dịch vụ mức độ 4. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai tại hầu hết các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ công tại các đơn vị thí điểm đạt mức trên 80%.

Giao dịch tại bộ phận một cửa phường Hương Xuân (Hương Trà). Ảnh: Anh Phong

Tỉnh đã hoàn thành Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trình Bộ Nội vụ thẩm định. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức luôn được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện phân cấp quản lý ngân sách và công khai các nguồn thu, chi luôn được thực hiện nghiêm túc. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước.

Đặc biệt, tỉnh cũng đã triển khai việc đánh giá chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc thay đổi sâu sắc nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác CCHC ở các cơ quan, đơn vị, góp phần cho sự phát triển của công tác CCHC toàn tỉnh. Riêng năm 2014, chỉ số CCHC (PAR Index) của tỉnh xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 22 bậc so với năm 2013.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng

Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh nhà, bởi trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC vẫn còn những hạn chế. Cụ thể, một số TTHC vẫn còn chồng chéo, không hợp lý, không phù hợp với thực tế, gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nhưng chậm được phát hiện để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung kịp thời. Chế độ thông tin báo cáo định kỳ chưa thực hiện nghiêm túc; tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ giải quyết TTHC tuy có cải thiện nhưng chưa rõ nét và rộng khắp. Cùng đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đạt yêu cầu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nhất là tại UBND cấp xã. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính Nhà nước và việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với các đơn vị, địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Các công văn, thủ tục được UBND xã Phong Hải (Phong Điền) niêm yết công khai để người dân tìm hiểu. Ảnh: Anh Phong

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nêu rõ: “Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách TTHC. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng lực thực thi công vụ, có bản lĩnh chính trị, tận tụy phục vụ Nhân dân”. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020, với mục tiêu trọng tâm là: “Cải cách thể chế tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự phát triển của tỉnh; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; gắn công tác CCHC với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước trong triển khai các nhiệm vụ CCHC”. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đó, nhất là triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong việc chỉ đạo thực hiện CCHC. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện CCHC của các địa phương, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch CCHC của tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn xây dựng kế hoạch CCHC phù hợp, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong quá trình triển khai thực hiện, quan tâm đến chế độ thông tin báo cáo đảm bảo theo quy định, chú trọng các sáng kiến, giải pháp nhằm làm tốt công tác CCHC.

Bên cạnh đó, rà soát, mở rộng quy định lĩnh vực, số lượng TTHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, đảm bảo trên 80% TTHC đối với UBND cấp huyện, cấp xã và 100% TTHC của các sở, ngành được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa. Triển khai trên diện rộng việc điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên toàn tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý Nhà nước, nghiệp vụ công tác CCHC nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến năng lực chuyên môn, thái độ, kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, đảm bảo sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy Nhà nước, tinh gọn đầu mối, đảm bảo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình của Chính phủ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức với cơ cấu và số lượng hợp lý; đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật... Đặc biệt, xây dựng chính sách thu hút nhân tài, người có trình độ sau đại học, người tốt nghiệp loại giỏi về phục vụ ở những ngành nghề theo định hướng phát triển của tỉnh, gắn với đào tạo, đào tạo lại phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trong thực thi công vụ.

Cái Vĩnh Tuấn-

UVTV Tỉnh ủy,

Giám đốc Sở Nội vụ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP