27/10/2015 - 09:36

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cơ sở

TTH -  Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 699 tổ chức cơ sở Đảng (gồm 339 đảng bộ và 360 chi bộ cơ sở) với 45.040 đảng viên. Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, ủy ban kiểm tra (UBKT) đảng ủy cơ sở  có nhiều chuyển biến tích cực, đã cơ bản có tác dụng giáo dục và ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên; góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

UBKT các cấp tăng cường về cơ sở, kịp thời nắm dư luận để làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát    Ảnh: Anh Phong

Tuy nhiên, chất lượng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cả đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở còn hạn chế; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của UBKT đảng ủy cơ sở khi có dấu hiệu vi phạm rất hạn chế, số cuộc kiểm tra ít. Việc kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng ở một số UBKT đảng ủy cơ sở chưa được quan tâm đúng mức,

Có những nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng theo chúng tôi, một trong những nguyên nhân làm hạn chế chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian qua đó là: Một số đảng ủy và UBKT đảng ủy cơ sở chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu các quy định, quyết định, văn bản hướng dẫn của cấp trên nên nhận thức chưa đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác tham mưu giúp đảng ủy của UBKT đảng ủy cơ sở có nơi chưa tốt; còn ngại va chạm, nể nang và nhất là còn mang tính cầu toàn nên kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiện vi phạm chưa tương xứng với tình hình vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ở cơ sở. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn lúng túng trong xác định nội dung, đối tượng, phương pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Vẫn còn cấp ủy, UBKT khi xây dựng chương trình, kế hoạch chưa đề ra nhiệm vụ giám sát hoặc cùng một thời điểm cả cấp ủy và UBKT đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát cùng một đối tượng.

Thời gian qua, UBKT đảng ủy cơ sở, UBKT Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và đề ra giải pháp để kịp thời nâng cao hơn chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; kịp thời phân công ủy viên, kiểm tra viên về trực tiếp hướng dẫn, đôn đốc cơ sở ngay từ khi bắt đầu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát từ đầu năm. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ làm công tác kiểm tra từ cơ sở một cách phù hợp. Từ đó, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở đã được nâng lên rõ rệt, số cuộc kiểm tra, giám sát năm sau nhiều hơn năm trước. Qua 3 năm (từ 2013 đến tháng 6/2015) UBKT đảng ủy cơ sở đã kiểm tra được 30 chi bộ và 176 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 553 chi bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 56 chi bộ trong việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Riêng việc tham mưu và giúp đảng ủy thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến rõ rệt. Số cuộc kiểm tra, giám sát tăng nhiều so với trước (năm 2013 kiểm tra, giám sát được 708 chi bộ, năm 2014 đã kiểm tra, giám sát 856 chi bộ).

Thời gian tới, với những yêu cầu mới và cấp bách đòi hỏi công tác kiểm tra, giám sát cần đạt được là góp phần làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh; nhằm kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cơ sở.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của UBKT đảng ủy cơ sở, trong thời gian tới, theo tôi cần quan tâm đến một số vấn đề sau:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho cấp ủy đảng các cấp và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương đơn vị về vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ở cơ sở. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải nắm vững nhiệm vụ của UBKT đảng ủy để thực hiện đúng chức năng và phạm vi trách nhiệm kiểm tra, giám sát theo quy định.

Thứ hai, tăng cường tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên và ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở là giải pháp có tính chất quyết định chất lượng hoạt động công tác kiểm tra của Đảng ở cơ sở nói chung và của UBKT đảng ủy cơ sở nói riêng.

Thứ ba, UBKT đảng ủy cơ sở phải đổi mới phương pháp hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, phân công lực lượng phù hợp với nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát; thời gian tiến hành phải hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công việc của cơ sở. Mỗi UBKT đảng ủy hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng ít nhất là 2 cuộc.

Thứ tư, chủ động trong công tác khảo sát, nắm tình hình nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới để tiến hành kiểm tra. Có chủ động thì mới phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Sau kiểm tra phải có kết luận rõ đảng viên hoặc tổ chức Đảng đó có vi phạm hay không có vi phạm, vi phạm cái gì và mức độ, tính chất tác hại đến đâu để có hình thức xử lý phù hợp, nhằm góp phần ổn định tình hình.

Minh Ngọc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP