01/08/2022 - 05:47

KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (1/8/1930 - 1/8/2022)

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

TTH - Hơn 92 năm qua, công tác tuyên giáo góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động các giai cấp, các tầng lớp và toàn thể Nhân dân tập hợp xung quanh ngọn cờ của Đảng, tạo sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, làm nên những chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Cùng với ngành tuyên giáo cả nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành quả chung trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Khen thưởng đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh

Lĩnh vực công tác đặc biệt của Đảng

Dấu mốc ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930) được ghi nhận với sự kiện Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, kêu gọi các giai cấp, tầng lớp chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ hòa bình, ủng hộ Liên bang Xô Viết.

Thời kỳ vận động thành lập Đảng, bằng những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng với công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, tạo ra những hạt giống đỏ cho phong trào cách mạng chính là những hoạt động đầu tiên, đặt nền móng cho ngành tuyên giáo của Đảng ta. Và chính lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người thầy vĩ đại của công tác tư tưởng.

Là một lĩnh vực công tác đặc biệt của Đảng, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo có vai trò tác động đến nhận thức, ý chí, tình cảm và làm thay đổi hành động của mỗi người. Nó tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần cho mỗi cá nhân để vượt qua và chiến thắng nghịch cảnh, cổ vũ, động viên tinh thần chiến đấu, hy sinh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vì lợi ích cao cả của Đảng, của đất nước và dân tộc.

Trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền cũng như trong hai cuộc kháng chiến, đổi mới để phát triển, nguồn sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn ấy là động lực, niềm tin để các thế hệ chiến sĩ cách mạng không khuất phục trước gông cùm, ngục tù, máy chém của thực dân, đế quốc. Và trong giai đoạn hiện nay, nguồn sức mạnh chính trị - tinh thần to lớn ấy tiếp tục là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng đất nước trở nên hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tháng 4/1930, Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và là một trong những Đảng bộ cấp tỉnh ra đời sớm ở nước ta. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng ở Kinh đô Huế đã diễn ra rất quyết liệt giữa những người cộng sản với các khuynh hướng chính trị khác (quốc gia, cải lương...), tiêu biểu như cuộc bút chiến trên báo chí về “Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm”, về “Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh”... Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng đã thâm nhập ngày càng sâu vào các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những cao trào cách mạng sôi nổi trong giai đoạn 1930 - 1945, và cùng với Nhân dân cả nước, mùa thu năm 1945, Nhân dân Thừa Thiên Huế đã tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ròng rã suốt 30 năm, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của Nhân dân tỉnh nhà, giữ vững một niềm tin sắt son với Đảng, cùng với cả dân tộc hoàn thành sự nghiệp thống nhất nước nhà, thu giang sơn về một mối. Bước vào thời kỳ mới, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những thành tựu rất đáng tự hào.

Mỗi cán bộ tuyên giáo phải thực sự là tấm gương

Lịch sử phong phú và sinh động trong suốt 92 năm qua của ngành tuyên giáo là những trang vàng chói lọi, làm nên truyền thống vẻ vang. Để truyền thống đó ngày càng được phát huy và tỏa sáng, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh hiện nay phải không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với vai trò chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Làm công tác tuyên giáo, mỗi cán bộ, đảng viên phải nắm bắt, nhận thức đầy đủ, kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chuyển tải, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Cần nhanh nhạy nắm bắt, phản ánh và tham mưu cho cấp ủy giải quyết tốt những vấn đề do thực tế cuộc sống đặt ra.

Trong ma trận thông tin cực kỳ phức tạp như hiện nay, việc cung cấp thông tin để định hướng tư tưởng đòi hỏi phải hết sức nhanh chóng và kịp thời. Cán bộ tuyên giáo phải rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, ra sức học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng; đồng thời không ngừng học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị cho mình vốn hiểu biết rộng về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đó là rèn luyện các kỹ năng của người làm công tác tuyên giáo, như kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, báo cáo... Mỗi cán bộ tuyên giáo phải thực sự là tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp sức mình cùng với Đảng bộ và Nhân dân Thừa Thiên Huế xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

HOÀNG KHÁNH HÙNG

(UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP