Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

28/07/2014 - 17:54

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của CNVC - LĐ về Hiến pháp

TTH -


Với những điểm mới về Công đoàn được quy định trong Hiến pháp 2013, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức tuyên truyền những điểm mới của Hiến pháp tới cán bộ công đoàn, công nhân lao động.

So với Hiến pháp năm 1992, Ðiều 10 Hiến pháp năm 2013 có một số điểm mới, khẳng định công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Ðây là nguyên tắc rất quan trọng của tổ chức công đoàn, lần đầu tiên được khẳng định và thể hiện trong Hiến pháp, và cũng là thông lệ chung được quy định trong các công ước của Tổ chức Lao động quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ðiều 10 Hiến pháp năm 2013 đã bỏ cụm từ “Công đoàn cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp...” là để phân định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với người lao động. Ðiều 10 Hiến pháp năm 1992 quy định công đoàn chỉ tham gia kiểm tra, giám sát, thì Hiến pháp năm 2013 không chỉ quy định công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát mà còn “tham gia thanh tra” hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Ðiều 10 Hiến pháp đã quy định đầy đủ, cụ thể và rõ hơn về trách nhiệm của công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật. Ðây là những quy định mới, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, phù hợp với Cương lĩnh của Ðảng về phát triển đất nước thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH.

Một số điều khác trong Hiến pháp năm 2013 khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam và người đứng đầu tổ chức công đoàn: Hiến pháp khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của Công đoàn Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam là các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Sau khi Hiến pháp được ban hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền Hiến pháp và những điểm mới của Điều 10 Hiến pháp tới cán bộ công đoàn thông qua “Ngày pháp luật” được tổ chức vào tháng 4-2014. Sau đó, cán bộ công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền đến công nhân, viên chức, người lao động thông qua hội nghị, đối thoại, bản tin, loa truyền thanh nội bộ hoặc qua các tổ tư vấn pháp luật….
Cán bộ công đoàn các cấp chú trọng tuyên truyền Hiến pháp lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền trong “Tháng Công nhân”, “Ngày Pháp luật”, tuyên truyền Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế; trong đó chú trọng đến đối tượng CNLĐ ở các khu công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có số lượng CNLĐ lớn như Công ty HBI, Công ty SCAVI Huế, các doanh nghiệp trong ngành dệt, may, CNLĐ thuộc Công đoàn ngành Xây dựng, Giao thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...
Ngoài ra, cán bộ công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở quan tâm nắm bắt diễn biến tư tưởng của CNVC-LĐ và đoàn viên Công đoàn trong quá trình triển khai tuyên truyền Hiến pháp, kịp thời định hướng dư luận và xử lý các vấn đề nổi cộm, phức tạp.
Hoạt động tuyên truyền của các cấp công đoàn trong tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của CNVC-LĐ về Hiến pháp, bên cạnh đó còn góp sức đấu tranh với các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng việc ban hành Hiến pháp để tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh xác định việc tuyên truyền Hiến pháp cần được tiến hành thường xuyên, liên tục để CNVC-LĐ xứng đáng là lực lượng gương mẫu trong việc thực hiện những quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Trần Quang Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP