Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

04/08/2021 - 07:15

Nâng cao tính đảng của người đảng viên

TTH - Trong cuốn sách “Sửa đổi lề lối làm việc”(năm 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng thì việc gì cũng không làm nên”.

Theo Bác thì mỗi đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng, lợi ích của đất nước lên trên hết, sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi bản thân cho tập thể, xã hội. Đó là thể hiện tính đảng cao nhất của người đảng viên.

Kiên quyết, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm để nêu cao tính kỳ luật trong đảng giữ vững tính đảng của người đảng viên (trong ảnh: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam vừa bị kỷ luật). Ảnh: TTXVN

Mỗi đảng viên cần thấm nhuần tính Đảng

Tính đảng là thuộc tính căn bản, cốt lõi, xác định bản chất của Đảng và tính chất cách mạng triệt để nhằm đem lại quyền lợi cho đại đa số người dân, là mục tiêu quan trọng nhất của Đảng.

Trải qua hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức mạnh của tính đảng của người đảng viên cộng sản. Tinh thần đó đã đưa đến những thắng lợi to lớn nhờ tinh thần đấu tranh kiên cường, hy sinh quên mình vì Tổ quốc của những thế hệ đảng viên đi trước. Đó chính là biểu hiện cao nhất của tính đảng và là nguồn cội thắng lợi của các cuộc đấu tranh chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cao hơn nữa, mỗi đảng viên đã thực sự là nhân tố quan trọng trong chấp hành các nguyên tắc, điều lệ, kỷ cương, kỷ luật, bảo vệ sự sống còn và uy tín của Đảng. Vì lẽ đó, đòi hỏi mỗi đảng viên cần thấm nhuần tính đảng trong mọi hoạt động của mình nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Trong những giai đoạn khó khăn, phức tạp của đất nước, một bộ phận đảng viên bị tác động về tư tưởng, niềm tin dẫn đến xa rời đường lối, mục tiêu của Đảng, thậm chí quay lại chống Đảng, Nhà nước, chế độ.

Một số ít là cán bộ lãnh đạo có biểu hiện công thần, lập trường không vững vàng, dao động, giảm sút ý chí dẫn đến thoái hóa chính trị, phản bội lý tưởng, “tự diễn biến - tự chuyển hóa”.

Hiện nay, kinh tế - xã hội của đất nước đã có những chuyển biến tích cực, nhưng đồng thời xuất hiện những mặt trái tiêu cực ảnh hưởng đến phẩm chất, đạo đức của người đảng viên. Không ít kẻ cơ hội chạy theo quyền lợi cá nhân ích kỷ, lợi dụng chức quyền để làm ăn bất chính, tham nhũng, thu vén cá nhân, bất chấp phản ứng của Nhân dân, kỷ cương của Đảng. Một số cán bộ đảng viên biểu hiện nói không đi đôi với làm, thiếu gương mẫu, không tuân thủ nguyên tắc của tổ chức, xem nhẹ quyền lợi của tập thể và Nhân dân.

Ở nơi này nơi khác, xuất hiện những cán bộ, đảng viên khi nghỉ hưu xa rời tổ chức, có hành vi thiếu chuẩn mực, thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, tự đánh mất uy tín trong Nhân dân. Tuy là số ít nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự vững mạnh và uy tín của Đảng, đòi hỏi phải được chấn chỉnh nghiêm túc.

Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong kháng chiến chống xâm lược, tính đảng của người đảng viên thể hiện rõ ý chí kiên cường, sẵn sàng xả thân, hy sinh xương máu, tất cả vì sự nghiệp đấu tranh giành hòa bình, độc lập cho dân tộc.

Những đảng viên đi trước đã làm tròn trách nhiệm, sống và chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, không hề đòi hỏi quyền lợi bản thân. Trong những giai đoạn vừa qua, dù đối mặt với những vấn đề phức tạp, khó khăn của kinh tế - xã hội, nhưng phần lớn cán bộ, đảng viên thể hiện trung thành với lý tưởng Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững bản lĩnh cách mạng, tính đảng của người đảng viên. Mặt khác, Đảng ta đã thể hiện thái độ kiên quyết, xử lý nghiêm minh những kẻ đi ngược lại bản chất tốt đẹp, vi phạm quyền lợi của Đảng, đất nước và Nhân dân.

Đã có hàng loạt cán bộ sai phạm bị xử lý nghiêm minh, bị cách chức, xóa chức vụ, khai trừ khỏi Đảng, bị xử lý về hình sự vì đã vi phạm Điều lệ, kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật. Đó chính là thể hiện quan điểm nêu cao tính kỷ luật trong Đảng, giữ vững tính đảng của người đảng viên.

Trước tình hình chính trị quốc tế có những biến đổi khó lường, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước còn muôn vàn khó khăn, thử thách đòi hỏi phải tạo ra được đồng thuận trong xã hội. Muốn vậy, mỗi cán bộ đảng viên phải nêu cao tính đảng, tính chiến đấu, giữ vững phẩm chất của người đảng viên. Phấn đấu học tập và làm theo lời Bác dạy: “Đặt lợi ích của Đảng và của Nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân”.

Yêu cầu trước hết là trung thành với lý tưởng của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu cao cả của đất nước, hạnh phúc của Nhân dân. Bất luận trong hoàn cảnh nào phải chống biểu hiện mất dân chủ, chuyên quyền, độc đoán, lợi dụng dân chủ để đả kích, tố cáo lẫn nhau, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ.

Mỗi đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao cần tự giác chấp hành “trách nhiệm nêu gương”, tự giác thực hiện “Những điều đảng viên không được làm”, các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12); quy chế, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành.

Củng cố và nêu cao hơn nữa kỷ luật, tạo ra sức mạnh để làm tròn vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng nhằm hoàn thành những mục tiêu định hướng được Đại hội Đảng lần thứ 13 đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải tuân thủ tổ chức, kỷ luật của Đảng, xem đó là tiêu chí quan trọng để rèn luyện và phấn đấu.

Nêu cao tính đảng chính là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức chiến đấu mạnh mẽ trước đòi hỏi của thời kỳ cách mạng mới.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP