Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

15/05/2021 - 06:30

Nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh mãi soi sáng

TTH - Là một danh nhân văn hóa thế giới, một nhà chính trị lỗi lạc trọn đời vì nước vì dân và đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn sống mãi cùng đất nước và Nhân dân Việt Nam. Vậy mà vẫn có những phần tử chống đối tìm cách xuyên tạc về cuộc đời và tư tưởng cách mạng của Người, đi ngược lại lòng tôn kính của Nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Bác Hồ nói chuyện với các giáo sư, cán bộ giảng dạy các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, tháng 12/1958. Ảnh: TL

Với âm mưu chống phá theo chiến lược “diễn biến hòa bình”, một số tổ chức chống đối trong nước và các tổ chức phản động hải ngoại tìm mọi cách bôi nhọ, xuyên tạc cuộc đời và tư tưởng cách mạng của Người.

Một vài tổ chức truyền thông thiếu thiện cảm với Việt Nam tìm cách đặt bài, phỏng vấn đối tượng mang danh dân chủ, chống đối trong nước để bôi đen về sự nghiệp cao cả của Bác, làm giảm lòng ngưỡng mộ của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, chúng xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, xem như đó là thứ “chủ nghĩa vẽ trên giấy”, “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”, “tư tưởng phong kiến thời hiện đại”...

Chúng cho rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là ngoại lai, lý thuyết, giáo điều, rập khuôn chủ nghĩa Mác-Lênin lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam. Mặt khác, chúng bịa ra các “luận chứng” để chứng minh tư tưởng Hồ Chí Minh đối lập với chủ nghĩa Mác –Lênin và ngược lại. Có kẻ còn cho rằng, Hồ Chí Minh không có nền tảng tư tưởng riêng mà chỉ là con người làm thực tế, lãnh đạo cách mạng Việt Nam theo kiểu ăn may, nhờ thời...

Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay đã kiểm nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là sự vận dụng, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với những nguyên lý, học thuyết cách mạng, khoa học, hiện đại của chủ nghĩa Mác- Lênin vận dụng vào cách mạng Việt Nam. Đó là kết quả logic vận dụng các nguyên lý về cách mạng dân tộc và giải phóng dân tộc; xây dựng chính đảng cầm quyền; tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Nhà nước kiểu mới của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ đảng viên đủ khả năng lãnh đạo đất nước.

Tư tưởng Hồ chí Minh là sự kết tinh của 3 yếu tố: Tinh thần yêu nước, tinh hoa văn hóa dân tộc và chủ nghĩa Mác-Lênin, trong đó nhân tố chủ nghĩa Mác-Lênin là cốt lõi tạo nên tư tưởng cách mạng của Người.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là thế giới quan, lý luận khoa học, nguyên lý cơ bản của duy vật biện chứng, lịch sử được vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam, phù hợp với dân tộc và xu thế thời đại. Bản chất của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học, cách mạng, không thể tách rời hay đề cao, tuyệt đối hóa 2 phạm trù mà là sự bổ trợ cho nhau. Cho nên, không thể phủ nhận những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin trong  điều kiện thực tế Việt Nam. Đó là linh hồn, là ngọn cờ, kim chỉ nam cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” trong giai đoạn cách mạng mới. Hiện nay, các thế lực thù địch tăng cường các phương thức, thủ đoạn nhằm truyền bá thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấn công vào tư tưởng cốt lõi của Đảng, nên công tác phòng chống xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh càng trở nên bức thiết.

Trước hết là phải nâng cao nhận thức, xác định rõ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ quan điểm tư tưởng của Đảng ta, là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Bảo vệ gắn với phản biện, đấu tranh nhận thức lệch lạc, suy giảm niềm tin, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết hợp chặt chẽ tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tuyên truyền đa dạng thông tin, sát thực tế, tạo được sự hiểu biết sâu sắc về tư tưởng của Người cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền nhằm phản biện chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống đối quan điểm tư tưởng của Đảng. Làm cho Nhân dân thấy được thủ đoạn chống phá của địch đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, xử lý kịp thời những phần tử cố tình xuyên tạc sự nghiệp cao cả, tư tưởng cách mạng vì nước, vì dân của Bác Hồ.

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với tiến trình cách mạng Việt Nam là không thể phủ nhận. Nền tảng tư tưởng đó mãi mãi soi sáng con đường cách mạng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc. Đấu tranh chống xuyên tạc phá hoại tư tưởng Hồ Chí Minh chính là “bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

NGUYỄN PHƯỚC KHÁNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP