Chọn cán bộ thực sự có năng lực, phẩm chất

Một trong những công việc quan trọng của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII là bầu những đại biểu ưu tú vào Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh chủ chốt của Đảng.