Kết nối gia đình trước thời đại công nghệ số

Mỗi người ôm một máy điện thoại là hình ảnh dễ thấy trong các gia đình trẻ.