Tạo sự hài hòa giữa bảo tồn & phát triển đô thị di sản

Công tác bảo tồn kiến trúc, cảnh quan đô thị di sản đóngvai trò quan trọng trong việccụ thể hóa mục tiêu đưa TT Huế trở thành TP trực thuộc Trung ương.