Có cơ chế tốt sẽ đánh thức tài nguyên di sản

Từ trước năm 2020, ở Huế dù có số lượng các sưu tập tư nhân rất lớn, nhưng chưa có nhiều bảo tàng ngoài công lập được hình thành và hoạt động.