Để cấp nước an toàn

Với phạm vi cấp nước cho gần 95% dân số toàn tỉnh, bao gồm 30 nhà máy công suất 220.000m3/ngày đêm, 55 trạm tăng áp và điều áp...