Thế giới khó đạt được mục tiêu chấm dứt nghèo đói cùng cực vào năm 2030

Tiến bộ trong tiến trình xóa đói giảm nghèo cùng cực về cơ bản đã chững lại, song song với tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang giảm dần.