Bức thư pháp và khúc ngâm về nhà nông của vua Minh Mạng

Bức thư pháp ngự bút bài thơ này chỉ là 1 trong số 20 bức thư pháp ngự chế thi của vua Minh Mạng...