Khởi động dự án

Dự án góp phần cho phát triển ổn định và bền vững ngành văn hóa và du lịch trên cơ sở đưa công nghệ vào hạ tầng du lịch.