Ứng dụng công nghệ số trong văn hóa di sản là cầu nối gần hơn với du khách

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là công cụ hữu hiệu nhất để duy trì, gìn giữ, phát huy và nâng tầm các giá trị di sản, văn hóa.