Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng 33 tập thể, 55 cá nhân về công tác phòng chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân