Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

27/12/2019 - 16:17

Ngành Nội vụ triển khai công tác năm 2020

TTH.VN - Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ding cùng các đại biểu tại điểm cầu Huế

Tại Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, năm 2019, ngành nội vụ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao. Cụ thể, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện; các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đến nay, đã có trên 50 địa phương thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, giúp cho việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngày càng được công khai, minh bạch và nhanh chóng. Có 54/63 cấp tỉnh thực hiện việc sáp nhập các Trung tâm y tế có cùng chức năng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, biên chế công chức của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, biên chế của các Hội có tính chất đặc thù và biên chế công chức dự phòng năm 2020 là 253.517 biên chế, giảm 8,68% so với năm 2015. Năm 2019, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015 tại 63/63 địa phương giảm 4,26%, tại 20/22 Bộ, cơ quan ngang Bộ và 8/8 cơ quan thuộc Chính phủ giảm 11,85%. Từ năm 2015 - 2019, đã thực hiện tinh giản biên chế 50.547 người.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Nội vụ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Trong đó, xác định trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy; hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm để hoàn thiện sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh giản biên chế; thí điểm thực hiện phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Tin, ảnh: Thanh Tâm

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP