28/10/2015 - 09:52

Nghiêm túc, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

TTH -
Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, đặt ra cho Đảng ta nhiều vấn đề cần phải giải quyết... Các cấp ủy Đảng, chính quyền thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và thị xã Hương Thủy đã có nhiều ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhằm tiếp tục xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng Đảng - nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Từ thực tế trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thị xã Hương Thủy đề xuất với Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và một số giải pháp phù hợp để khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới. Ngoài kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cần không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp. Tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm khơi dậy tiềm năng và nguồn lực của đất nước, tạo động lực mới cho sự phát triển. Đồng thời, cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. 
Quán triệt và nghiêm túc thực hiện quan điểm thống nhất Đảng lãnh đạo công tác cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; có những đột phá lớn trong công tác cán bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Tiếp tục cụ thể hoá mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, hưởng thụ”. 
Để sớm cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại
Nhằm hoàn thành mục tiêu “Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đề xuất một số giải pháp cụ thể. Theo dự thảo Báo cáo chính trị, chỉ tiêu (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5 - 7% thì chỉ tiêu (2) GDP bình quân đầu người khoảng 3.200 - 3.500 USD sẽ không đạt được. Cho nên cần điều chỉnh chỉ tiêu (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%/năm thì chỉ tiêu (2) đến năm 2020 GDP bình quân đầu người từ 3.200 - 3.500 USD mới đạt được. Cần làm rõ, hay nói một cách khoa học là xây dựng cụ thể các tiêu chí để thực hiện mục tiêu mới có cơ sở thực hiện.
Cần chỉ rõ mô hình, cách tiếp cận về cơ cấu ngành, thứ tự các ngành mũi nhọn được ưu tiên đầu tư; xây dựng lộ trình thực hiện hàng năm. Đồng thời, phân công và xác định vai trò, trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các cấp như: Nhà nước làm việc gì, doanh nghiệp làm gì, nguồn lực bên ngoài giữ vai trò gì, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương và địa phương… trong thực hiện mục tiêu này.
Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Đến năm 2020 xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Còn Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thì “Xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Kiến nghị cần xác định mốc “sớm” có nghĩa trước 2020 hay khi nào. Từ đó, có cơ sở đưa ra lộ trình thực hiện hàng năm mới đạt kết quả cao nhất.
Không nên gộp công nghiệp và dịch vụ thành một (tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP trên 85%), mà nên để cơ cấu sản xuất thành ba ngành là nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ như truyền thống để phù hợp với thông lệ và so sánh quốc tế.

Anh Phong (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP