19/11/2015 - 18:08

Nhiều phong trào thi đua thiết thực

TTH - Chiều 19/11, Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tổng kết tình hình thực hiện phong trào thi đua năm 2015.

Năm 2015, phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua Mặt trận - Đoàn thể tỉnh được tổ chức rộng khắp, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Thông qua các phong trào thi đua như: “Toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS tại cộng đồng”, Qũy “Vì người nghèo”, “Mái ấm công đoàn”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, “Cựu chiến binh gương mẫu”… tạo được sự chuyển biển về nhận thức, vai trò trách nhiệm, uy tín từng tổ chức trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

HẢI THUẬN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP