Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

29/02/2012 - 07:01

Nhìn thẳng vào sự thật để xây dựng và chỉnh đốn Đảng

TTH - Hôm qua 28/2, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tiếp tục làm việc. Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại tổ tiếp tục thảo luận, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về việc thực hiện nghị quyết, góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết. Đã có hơn 650 lượt ý kiến của các đại biểu phát biểu tại 40 tổ thảo luận

Người đứng đầu phải thật sự gương mẫu

Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất cao đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phương thức lãnh đạo của Đảng từng bước được nâng cao, niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, có mặt kéo dài. Đáng lo ngại là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp. Công tác cán bộ, nhất là cấp Trung ương, cấp chiến lược còn nhiều bất cập. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở nhiều nơi mang tính hình thức.

Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm vừa nêu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực, uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ tại sao những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra nhiều năm nhưng chậm được khắc phục, có mặt còn yếu kém, phức tạp thêm. Cần phải làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến các nội dung trên. Các ý kiến đều đồng tình, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 cho thấy, Đảng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn để Đảng xứng đáng với truyền thống vẻ vang, là lực lượng tiên phong của dân tộc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thảo luận chỉ thị của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các đại biểu cho rằng, để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, phải coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thực sự gương mẫu, chỉ đạo quyết liệt nhưng bình tĩnh, giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội lợi dụng, kích động, xuyên tạc.

Thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng; về cơ chế, chính sách và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tự phê bình, phê bình. Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng các chính sách quy định để thực hiện nghị quyết. Chú trọng các vấn đề về nguyên tắc, chế độ sinh hoạt Đảng; về tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị; đổi mới các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng quy hoạch cán bộ cấp Trung ương; quy định thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu về quản lý, sử dụng, kiểm soát vốn và tài sản nhà nước. Thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy nhanh cải cách, thực hiện sớm chế độ tiền lương, nhà ở, chống bình quân, cào bằng; chống đặc quyền, đặc lợi.

Không đủ năng lực sẽ cho thôi chức

Buổi chiều, các đại biểu tham dự hội nghị làm việc tại hội trường. Hội nghị nghe đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phổ biến dự thảo kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); nghe đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến dự thảo Kế hoạch của Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến dự thảo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; nghe đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phổ biến dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng xây dựng cơ chế để hàng năm Ban Chấp hành Trung ương góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; ban chấp hành Đảng bộ góp ý kiến, thể hiện sự tín nhiệm đối với tập thể và từng thành viên ban thường vụ cấp ủy cùng cấp; xây dựng quy định việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm hàng năm đối với các chức danh lãnh đạo trong cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể; đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người hai năm liền có mức tín nhiệm thấp, không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét, cho thôi giữ chức vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

Về việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng. Cấp trên kiểm điểm trước để làm gương cho cấp dưới noi theo. Ở Trung ương, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trước, cá nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm điểm, tự phê bình, phê bình sau. Ở các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan trực thuộc Trung ương và các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể ban thường vụ, ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan kiểm điểm tự phê bình, phê bình trước, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban cán sự, cấp ủy viên kiểm điểm, tự phê bình và phê bình sau. Tập thể chi ủy kiểm điểm, tự phê bình, phê bình trước; bí thư, chi ủy viên, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình, phê bình sau.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Dân vận Trung ương tổ chức phổ biến, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở trung ương tổ chức hội nghị phổ biến nghị quyết cho các đối tượng là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ủy viên ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội, đại diện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc. Hướng dẫn các đoàn thể phổ biến nội dung nghị quyết cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng thông qua hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên kiểm điểm, tự phê bình, phê bình.

Ngay sau hội nghị này, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng Đoàn MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng các quy chế, quy định về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ chế để MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra việc cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp xây dựng, thực hiện kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Trên cơ sở đó, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời. Sáng nay 29-2, hội nghị làm việc buổi cuối và bế mạc.

Trần Lưu (theo SGGP)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP