Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

29/02/2012 - 16:44

Những điều cần biết về quản lý Nhà nước về giá các loại đất

TTH - Tại Điều 6 Quy định giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, ban hành kèm theo Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh quy định:

1. Giá đất do UBND tỉnh quy định được công bố công khai áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh vào ngày 1 tháng 1 hàng năm để sử dụng làm căn cứ xác định các quan hệ tài chính, nghĩa vụ tài chính giữa người sử dụng đất với Nhà nước. UBND tỉnh không thực hiện việc phân cấp hoặc ủy quyền việc quy định giá các loại đất cho các ngành, UBND cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh.

2. Nội dung quy định và quản lý giá các loại đất của UBND tỉnh bao gồm:

a) Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý giá đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó;

b) Quản lý và phát triển thị trường bất động sản;

c) Quản lý giá giao đất, quản lý giá cho thuê đất, quản lý giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất;

d) Ban hành các văn bản quy định cụ thể về giá đất theo đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính:

- Cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

- Đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất;

- Thực hiện các biện pháp bình ổn giá đất, chống đầu cơ đất đai;

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản quản lý về giá đất theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Tài chính có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện việc định giá đất, công bố giá đất, điều chỉnh giá đất và áp dụng giá đất trong việc xác định các nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất đai nói tại Khoản 2 Điều này theo quy định của Chính phủ.

Duy Trí

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP