Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

02/08/2018 - 08:05

Nỗ lực đạt sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân

Ngày 1/8, tại Hà Nội, đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, ngành tuyên giáo đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội…

Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Thưởng, trong thời gian qua, công tác tuyên giáo còn tồn một số hạn chế, bất cập như: tính kịp thời, tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác định hướng tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, nhất là trước những vụ việc, vấn đề phức tạp mới nảy sinh trong một số lĩnh vực còn hạn chế; chưa đóng góp nhiều vào việc đúc kết thực tiễn ở tầm khái quát lý luận để làm sáng tỏ, bổ sung, phát triển một số vấn đề mới từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng còn có lúc, có nơi chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận, một cách tổng quát, khách quan, đất nước ta thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Đây là công sức của toàn Đảng, toàn dân, trong đó, có công lao rất lớn của công tác tư tưởng, văn hóa, khoa giáo, văn học nghệ thuật. Công tác tuyên giáo góp phần tích lũy kết quả dần dần, từ lượng chuyển thành chất. “Nếu như tư tưởng không thông, làm sao có thể đạt được những kết quả đó. Tôi muốn đặt cái nhìn tổng thể để nhìn công tác tuyên giáo lạc quan hơn, phấn khởi hơn. Đây là sự nỗ lực của toàn ngành tuyên giáo” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Khẳng định những kết quả nổi bật của công tác tuyên giáo thời gian qua nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý một số hạn chế còn tồn tại trong công tác này. Về công tác lý luận, nghiên cứu lý luận, giáo dục lý luận, truyền bá lý luận, phải chăng chưa được quan tâm đúng mức. Đây là vấn đề rất cơ bản, quan trọng, quyết định việc định hướng tư tưởng chính trị nhưng hình như chưa đáp ứng được nhu cầu, mặc dù rất có cố gắng. Về công tác thông tin tuyên truyền, có rất nhiều cố gắng, nhất là báo chí cách mạng đã phát triển rất nhanh và hiện đại, nhưng công tác tuyên truyền miệng còn yếu. Tính chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tư tưởng cho báo chí, văn học nghệ thuật chưa quyết liệt. Về đấu tranh tư tưởng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động của thế lực thù địch còn yếu, thiếu sắc bén; chưa huy động được sức mạnh tổng hợp giữa các binh chủng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng; phải làm rõ ý nghĩa chính trị của nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường đã đi; tuyệt đối không dao động, mơ hồ. Làm thế nào để công tác tư tưởng truyền vào mỗi cán bộ, vào nhân dân sự kiên định tư tưởng chính trị, kiên định hướng đi, không được chệnh hướng. Chúng ta tiến hành cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, suy thoái, lãng phí, phòng chống tiêu cực, nói nhiều đến công tác cán bộ… chính là khẳng định sự kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Với công tác thông tin tuyên truyền, Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Đây là trách nhiệm rất lớn của công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo phải bằng mọi cách, phương thức, xây dựng sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; phải nắm được tư tưởng, yêu cầu, tâm trạng của quần chúng; để dân hiểu được và chia sẻ, đưa được tư tưởng chính thống vào một cách nhuần nhuyễn để dân tự thấy, tự làm, tự hành động. Cùng với đó, là đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực xấu, thù địch, bảo vệ vững chắc đường lối, quan điểm, bản chất cách mạng của Đảng. Ban Tuyên giáo Trung ương cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo tuyệt đối trung thành, kiên định vững vàng, làm việc một cách khoa học, biết cách tổ chức công việc, có dũng khí đấu tranh, có đủ trình độ chuyên môn chuyên nghiệp vụ, nói được, làm được, thuyết phục được; không bị cám dỗ, không bị các thế lực xấu mua chuộc…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trước mắt, ngành tuyên giáo phải đặc biệt quan tâm tới sự tác động của mạng xã hội, Internet đối với xã hội; triển khai nhanh hơn công tác quy hoạch báo chí. Tổng Bí thư bày tỏ sự tin tưởng, với truyền thống 88 năm, trải qua nhiều giai đoạn với không ít thử thách, ngành tuyên giáo sẽ có những bước phát triển mới, đáp ứng yêu cầu mới đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP