Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

16/08/2016 - 20:55

Nước hồ Châu Sơn không đảm bảo cho phục vụ sản xuất

TTH - Báo cáo kết quả quan khắc đối với mẫu nước tại hồ chứa nước Châu Sơn của UBND thị xã Hương Thủy cho biết: Theo QCVN 08: 2015/BTNMT thì đa số các chỉ tiêu chất lượng nước đều nằm trong giới hạn cho phép, tuy nhiên vẫn có 2 thông số (COD và dầu mỡ) vượt giới hạn từ 1,4 - 2 lần theo quy định, không đảm bảo cho mục đích tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Trước thực tế này, UBND thị xã Hương Thủy kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra chất lượng nước hồ Châu Sơn thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác Công trình Thủy lợi Thừa Thiên Huế quản lý.

Ngọc Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP