06/10/2015 - 21:05

Ông Võ Phi Hùng, TUV, Giám đốc Sở Công thương: Bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước

TTH - Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phần hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN có nêu lên phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Tôi đồng tình và nhất trí với vấn đề này, tuy nhiên cũng có một vài ý kiến đóng góp trình Đại hội.

Báo cáo đã đánh giá đúng mức tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Trong điều kiện tình hình thế giới diễn biến phức tạp và khủng hoảng tài chính toàn cầu nhưng kinh tế - xã hội Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể; đời sống Nhân dân được nâng lên rõ rệt; thực hiện tốt một số mục tiêu quan trọng cơ bản như kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý. Mặt khác, báo cáo đã chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016- 2020 của nước ta. Mục tiêu tổng quát trong dự thảo báo cáo đảm bảo tính bao quát và khả thi. Việc xác định tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc để sớm đưa nước ta thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của nước ta trong thời gian tới. Tuy vậy, đây là mục tiêu quan trọng nên cần phải đánh giá kỹ mức độ hoàn thành các tiêu chí liên quan mà chúng ta đã thực hiện trong thời gian qua. Từ đó đề ra các giải pháp kịp thời, khả thi và tập trung nguồn lực để thực hiện.

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng XHCN phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Trong đó, thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực phát triển, là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các nguồn lực của Nhà nước và công cụ, chính sách để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.
Như Dự thảo đề cập, đến cuối năm 2020, nước ta phấn đấu cơ bản hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; bảo đảm tính đồng bộ giữa thể chế kinh tế và thể chế chính trị, giữa Nhà nước và thị trường… Đây là những vấn đề quan trọng cần hướng đến nhằm tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội.
Tôi cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; phương hướng, nhiệm vụ phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới, tôi đề nghị chúng ta cần tập trung thực hiện tốt và phương hướng, nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về kinh tế - xã hội và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đây là những nhiệm vụ then chốt, có tính quyết định đến hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Khánh Thư (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP