14/07/2015 - 08:14

Phân bổ kinh phí phát triển giáo dục đại học

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án phân bổ và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới.
 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phân bổ 3.100 tỷ đồng kinh phí Chương trình chính sách phát triển giáo dục đại học vay vốn Ngân hàng Thế giới cho các cơ sở giáo dục đại học công lập để thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính phân bổ cụ thể số vốn kế hoạch năm 2015 - 2016 cho các dự án, trong đó việc phân bổ số vốn bổ sung kế hoạch năm 2015 phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung cho các dự án dở dang, các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung vốn kế hoạch năm 2015 để thực hiện các dự án của chương trình; chỉ thực hiện giao vốn sau khi các dự án đã bảo đảm đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất các thủ tục đầu tư của các dự án khởi công mới theo đúng quy định của Luật đầu tư công. Các dự án dự kiến triển khai trong năm 2015 phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự án trước ngày 31/8/2015.

Việc bố trí vốn cho các hạng mục đầu tư xây dựng và trang thiết bị cần căn cứ yêu cầu thực tế và yêu cầu đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học công lập, đúng quy định và bảo đảm sớm đưa dự án vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các thủ tục giải ngân các dự án này trong kế hoạch hằng năm bảo đảm việc kiểm soát, thanh toán, quyết toán vốn các dự án của Chương trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ cho phép các dự án được bố trí vốn của chương trình giải ngân khi đã hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan.

 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP