14/08/2015 - 18:50

Phong Điền khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính

TTH - Sáng 14/8, Huyện ủy Phong Điền và Trung tâm Chính trị huyện khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính, niên khóa 2015 - 2016. Tham gia lớp học có 99 học viên là cán bộ dự nguồn, cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn, các ban, ngành cấp huyện và các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 7 tháng, các học viên được trang cấp những kiến thức có liên quan đến Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và pháp luật XHCN Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đối ngoại. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu những vấn đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng - đoàn thể và tình hình nhiệm vụ của địa phương.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP