Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

22/03/2019 - 12:40

Phong Điền: Triển khai các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy

TTH.VN - Sáng ngày 22/3, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy.

Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bổ sung ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và triển khai các nội dung: Quy định 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã quán triệt và triển khai Chỉ thị 28/CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện nghị quyết  25/NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và Chương trình 55-CTr/TU ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và bổ sung ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Tin, ảnh: Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP