24/10/2014 - 05:33

Phú Lộc tỷ trọng dịch vụ đạt 52,2% trong cơ cấu kinh tế

TTH - Ngày 23-10, Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 18, sơ kết Nghị quyết Chương trình hành động số 07 ngày 10-10-2011 của Huyện ủy về “Phát triển dịch vụ - du lịch giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”.

Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, cơ cấu kinh tế của huyện đã có chuyển biến rõ nét theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp. Các ngành dịch vụ đã có sự chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ bình quân trong 3 năm là 33,4%. Tỷ trọng ngành dịch vụ từ 42,5% năm 2011 đã tăng lên 52,2% năm 2014. Dự kiến đến cuối năm 2015 đạt 57,4% trong cơ cấu kinh tế. Việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ - du lịch đã tạo động lực, khai thác có hiệu quả hơn lợi thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhanh và bền vững. Quá trình thực hiện NQ, Phú Lộc đã đề ra các giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước yên tâm đầu tư phát triển.

Hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần lưu ý, đó là công tác thông tin, quảng bá; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên trong việc thực hiện các nội dung NQ. Chất lượng tăng trưởng ngành dịch vụ - du lịch nhìn chung chưa bền vững, năng lực cạnh tranh thấp, tiềm năng lợi thế của địa phương chưa được khai thác hiệu quả… Giai đoạn 2015 - 2020, Phú Lộc phấn đấu giá trị sản xuất dịch vụ tăng bình quân 35%; tỷ trọng GDP khu vực này tăng lên 57,4% vào năm 2015 và đạt 63,2% vào năm 2020.
Hội nghị cũng đã nghe lãnh đạo Huyện ủy quán triệt các văn bản hướng dẫn đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Huyện ủy và UVTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Văn Nhân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP